Kết quả COE tháng 7/2013

   Xin chúc mừng các bạn có tên sau đã có kết quả đỗ COE kỳ nhập học tháng 7/2013 tại Trường Nhật ngữ Midream:

1. NGUYEN DUY TRUNG

2. DOAN CONG SON

3. THAI THI NHUNG

4. VU NGOC LINH

5. LE VAN KIEN

6. NGO QUANG DUONG

  Hẹn gặp các bạn ở Midream vào tháng 7 này nhé.

Write a comment

Comments: 0