Học bổng

Học bổng Midream

Cấp học bổng:

Trường Nhật ngữ Midream

Mục tiêu:

02 học sinh mỗi học kỳ

Số tiền: 50,000JPY

Điều kiện:

Tỷ lệ lên lớp đạt 100%

Đăng ký dự thi đại học tại Nhật Bản

Đạt điểm số cao tại trường

Học bổng JASSO

Cấp học bổng:

Hiệp hội chấn hưng giáo dục Nhật ngữ

Số tiền:

         48,000JPY/tháng

Điều kiện

               Đạt điểm số cao tại trường 

               Được đánh giá tốt

               Đạt điểm EJU cao

               Đăng ký dự thi đại học tại Nhật Bản 

               Hoàn cảnh kinh tế khó khăn

 

 

Học bổng MEXT Nhật Bản

Cấp học bổng:

MEXT

Số tiền:

48,000JPY/tháng

Điều kiện:

Đạt điểm số cao tại trường 

Được đánh giá tốt

Đạt điểm EJU cao

Đăng ký dự thi đại học tại Nhật Bản 

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn